Nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

WFOŚiGW w Łodzi ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” od 01.04.2020 r. do 31.12.2021 r.
Rolnicy zainteresowani skorzystaniem ze środków mogą składać wnioski do Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej
w Łodzi, ul. Zbocze 16a / 92-003 Łódź

 

Dofinansowanie w formie dotacji, udzielane będzie na zakup:

  1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122;
  2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego
    i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa łódzkiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Formularze wniosków wraz z instrukcją i załącznikami dostępne są na stronie internetowej:

http://www.wfosigw.lodz.pl/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-zadan-w-ramach-ogolnopolskiego-programu-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie,49,2380.html?fbclid=IwAR1HoInhJlUGHZ3d14Ck8134pkCTEaW50zWOgetqrBotOQH-r966qivQRqY