Komunikat dla odbiorców wody zalegających z opłatami

W związku z narastającymi zaległościami z tytułu braku opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, wynoszącymi na dzień 30.09.2020r. 37 826,25 zł, Gmina Łanięta informuje, iż odbiorcy nie dokonujący w terminie opłat (dłużnicy) muszą liczyć się z prawnymi konsekwencjami wynikającymi z tego faktu tj. odcięciem dostaw wody.

W związku z powyższym Gmina Łanięta wzywa zalegających z opłatami do uregulowania zaległości w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11.2020 roku.

Podstawa prawna:
art.8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, 1495, z 2020 r. poz. 284, 471).

Wykaz zaległości z podziałem na sołectwa:

 • Anielin – 21,40 zł
 • Budy Nowe – brak zaległości
 • Chrosno – 902,76 zł
 • Juków – 78,13 zł
 • Kąty – brak zaległości
 • Łanięta – 21 085,15 zł
 • Rajmundów – 1 327,51
 • Suchodębie – 8 512,03 zł
 • Świeciny – 205,07
 • Wikowia – 1 504,66
 • Witoldów – 854,76 zł
 • Wola Chruścińska – 2 323,19
 • Zgoda – 1 011,59 zł
  RAZEM: 37 826,25 zł