Komunikat Wójta Gminy Łanięta

Komunikat dotyczący obowiązku zawarcia umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Urząd Gminy Łanięta przypomina odbiorcom przyłączonym do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, iż zgodnie z art. 6. ust. 1-8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz.1152 i 1629) są oni zobowiązani  do zawarcia pisemnej umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Umowa jest podstawowym warunkiem korzystania z urządzeń w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków. Określa ona zgodnie z Ustawą  istotne warunki pomiędzy Odbiorcą i Dostawcą.

Urząd Gminy Łanięta przypomina również, iż w myśl Ustawy konieczność zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków przez osoby lub podmioty do tego uprawnione występuje w przypadku:

–     zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej – przeniesienia własności, np. sprzedaży, darowizny lub też czasowej zmiany typu: dzierżawa, najem,

–     śmierci dotychczasowego właściciela nieruchomości (wygaśnięcie umowy z chwilą śmierci),

–     budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

Brak pisemnej umowy uwzględniającej aktualny stan formalno-prawny nieruchomości może skutkować zastosowaniem przez Gminę środków technicznych uniemożliwiających odbiorcy usług dalsze korzystanie z posiadanych przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

Zgodnie z art. 28. ust. 1-4 Ustawy, kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000,00 zł. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10000,00 zł.

Komunikat dotyczący niestosowania się do zakazów odnośnie zrzucania ścieków o zabronionym składzie i parametrach do sieci kanalizacyjnej, a także odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej Gminy Łanięta

 Urząd Gminy Łanięta informuje, przypominając jednocześnie, iż zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz.1152 i 1629) art. 9. ust. 1 i 2  reguluje jaki rodzaj ścieków nie powinien trafić do odpowiedniego systemu kanalizacyjnego:

 1. ,,Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
 • odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
 • odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
 • substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
 • substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
 • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
 • ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z :
 1. obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
 2. stacji krwiodawstwa,
 3. zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne
 4. laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

,,Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.

W związku z powyższym Urząd Gminy Łanięta informuje, iż zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy będzie prowadził kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej oraz ich składu bądź parametrów. Celem kontroli będzie wyeliminowanie między innymi prawem zakazane odprowadzanie wód opadowych (rynny dachowe, kratki ściekowe) do urządzeń kanalizacji ściekowej.

W przypadku istnienia takowych przyłączeń wzywa się do trwałego odcięcia elementów odprowadzających wody opadowe do kanalizacji sanitarnej oraz zgłoszenia tego faktu w formie pisemnej do siedziby Urzędu Gminy Łanięta.

Stwierdzenie przez kontrolujących nielegalnego odprowadzania wód opadowych, a także zrzutu ścieków o niedozwolonym składzie bądź parametrach  zostanie potraktowane jako bezumowne korzystanie z kanalizacji (Art. 28 ust. 4, 4a  Ustawy) co zagrożone jest karą grzywny do 10000 zł.

Przypominamy również, że pompy w przydomowych przepompowniach ścieków zamontowane są na przyłączu kanalizacyjnym, za które zgodnie z przepisami prawa odpowiada Użytkownik.