Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2020

wpis w: Informacje

Wójt Gminy Łanięta informuje, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaniętach od 02.11.2020r.  rozpocznie zdalne (telefoniczne) kwalifikowanie osób i rodzin z terenu Gminy Łanięta do pomocy żywnościowej z Programu Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2020. Pomoc żywnościowa może być przekazana osobom spełniającym kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej – osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1056 zł dla osoby w rodzinie

Do dochodu wlicza się między innymi:

 • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
 •  wynagrodzenie za pracę dorywczą,
 • świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,
 • renty,
 • emerytury,
 • alimenty,
 • odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • dochody z gospodarstwa rolnego,
 • świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
 • dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
 •  dodatek mieszkaniowy,
 • dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się: 

 • świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r.
  o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz.821 z późn. zm.),
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust.1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598 z późn. zm.),
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
 • zasiłku celowego,
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej
  na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),
 • wartości świadczenia w naturze,
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych
  z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319),
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej niezbędne będzie podanie wszystkich dochodów  netto z miesiąca poprzedniego tj. z miesiąca października 2020 r.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej będą przyjmowane w okresie
od 02.11.2020 r. do 30.11.2020 r.

W związku z pandemią  koronawirusa SARS-CoV-2 i związanymi z nią zagrożeniami, osoby chętne do skorzystania z tej formy pomocy, zapraszamy
do  zgłaszania się tylko i wyłącznie telefonicznie,  pod numerami telefonów:
24- 356-74-05 lub 570-701-102 w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaniętach tj. 7.30 do 15.30 – w celu kwalifikacji do programu oraz wydania skierowania do otrzymania żywności.

Skierowania będą przyjmowane do wyczerpania miejsc tj. 630 osób.