Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środka trwałego

Załącznik Nr 1

do Zarządzenie nr 12/21

Wójta Gminy Łanięta

z dnia 09 marca 2021r.

 

 

OGŁOSZENIE

o przetargu na sprzedaż środka trwałego

Wójt Gminy Łanięta ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Gminy Łanięta

Dane identyfikacyjne:

Marka: MERCEDES-Benz,

Wersja: autobus,

Rodzaj pojazdu: autobus szkolny,

Model pojazdu: 0303 R9

Nr rejestracyjny: EKU 4N86,

Rok produkcji: 1991,

Nr identyfikacyjny (VIN): WDB600159113065190,

Data pierwszej rejestracji: 1991

Data ważności badania technicznego: 11.01.2019r

Wskazanie drogomierza:

Okres eksploatacji pojazdu: 1991 – 2020

Uszkodzenia: uszkodzony silnik i skrzynia biegów.

Minimalna cena brutto wynosi: 10 000,00zł

1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne.

2. Przystępujący do przetargu oświadczają tym samym, że zapoznali się ze stanem technicznym przedmiotu przeznaczonego do sprzedaży oraz nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń.

3. Uczestnicy przetargu składają oferty zgodnie z formularzem ofertowym załączonym do ogłoszenia.

4. Dodatkowych informacji udziela Pan Witold Kamiński pracownik Urzędu Gminy Łanięta tel: 24 356 74 04.

5. Pojazd można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

6. Ofert należy składać do dnia 19 marca 2021r. do godziny 12:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Łanięta. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres sprzedającego (urząd Gminy Łanięta, Łanięta 16, 99-306 Łanięta) z dopiskiem „Oferta przetargowa na sprzedaż środka trwałego: autobus szkolny MERCEDES-Benz, nie otwierać przed dniem 19 marca 2021r godzina 12:30”

7. Otwarcie ofert nastąpi 19 marca 2021 o godzinie 12:30.

8. Minimalna kwota oferty: 10 000,00 brutto.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia procedury sprzedaży.

……………………………                                            ……………………….dnia……………..

imię i nazwisko/nazwa firmy

 

………………………………

adres

 

………………………………

Pesel/NIP

 

………………………………

tel. kontaktowy

 

 

 

OFERTA

 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż środka trwałego tj. autobusu szkolnego marki MERCEDES -Benz, nr fabryczny: WDB600159113065190, pojemność silnika: 11309,00 cm³, nr rejestracyjny: EKU 4N86, rok produkcji: 1991.

Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu składam ofertę zakupu

na kwotę brutto: …………………………………..(słownie: …………………………………..

…………………………………………………………………………………………………)

W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium.

 

 

 

 

………………………………………..

Podpis Oferenta