KOMUNIKAT O OBOWIĄZKACH ODBIORCÓW WODY

Zgodnie z art.  28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028):

  1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.
  2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:
  • uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
  • nie dopuszcza przedstawiciela Gminy do wykonania czynności polegających na przeprowadzeniu kontroli urządzenia pomiarowego wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanychw lokalu i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Gminę.
  1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
  2. Obok orzeczenia kary organ orzekający może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz Gminy w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc pobierania wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

UWAGA!

Jednocześnie informujemy, że wyłączne prawo do wymiany, demontażu, montażu
i dostawy wodomierzy mają upoważnieni przez Gminę pracownicy. Nie wolno bez zgody Gminy samodzielnie demontować lub przemieszczać wodomierza głównego oraz zrywać plomb na urządzeniach
i instalacjach wodociągowych.

Wymiana wodomierzy jest dokonywana przez Gminę bezpłatnie, w uzgodnionym terminie
z Odbiorcą usług. Za czynności związane z przeprowadzeniem kontroli i zaplombowania takiego wodomierza nie są pobierane dodatkowe opłaty.

Konieczność zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków przez osoby lub podmioty do tego uprawnione występuje w przypadku:

  • zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
  • przeniesienia własności, np. sprzedaży, darowizny lub też czasowej zmiany typu: dzierżawa, najem,
  • śmierci dotychczasowego właściciela nieruchomości (wygaśnięcie umowy z chwilą śmierci),
  • budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

W przypadku stwierdzenia potrzeby wymiany wodomierza prosimy o zgłoszenie faktu do Urzędu Gminy Łanięta, tel. 24 384 89 29.