Zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie

Zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, opierając się na art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 z późn. zm.) właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są zobowiązani do utrzymywania ich w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności poprzez:

  • prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami i ściekami;
  • zwalczanie gryzoni, insektów i szkodników;
  • usuwanie padłych zwierząt z nieruchomości;
  • usuwanie odchodów zwierząt z nieruchomości.

W związku z powyższym zobowiązuje się właścicieli, posiadaczy lub zarządzających nieruchomością do uprzątnięcia piwnic oraz usunięcia zbędnych przedmiotów z posesji, które mogą być potencjalnym siedliskiem gryzoni. W razie stwierdzenia obecności, bądź śladów gryzoni należy niezwłocznie przeprowadzić deratyzację i dezynfekcję pomieszczeń.

Równocześnie przypomina się wszystkim mieszkańcom o obowiązkach jakie ciążą na osobach utrzymujących psy i koty:

  • zakazuje się wprowadzania psów do obiektów użyteczności publicznej, na tereny rekreacyjne oraz place zabaw dla dzieci;
  • nakazuje się do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy w budynkach, na ulicach, chodnikach i parku.