Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Łanięta

W dniach 27-29 czerwca 2022 r. w Świetlicy Wiejskiej w Łaniętach, Łanięta 15G, 99-306 Łanięta, zostaną przeprowadzone czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych na terenie gminy Łanięta w związku z przeprowadzaną kompleksową modernizacją gruntów i budynków.

O dokładnym terminie i godzinie rozpoczęcia czynności związanych z ustaleniem granic działek właściciele/współwłaściciele nieruchomości zostali zawiadomieni stosownym pismem.

Udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotów zawiadomionych. W celu umożliwienia ustalenia tożsamości osoby deklarującej swój udział w czynnościach ustalenia granic osoba ta powinna posiadać dokument umożliwiający na jej identyfikację. Osoba reprezentująca osobę zawiadomioną powinna dodatkowo posiadać pisemne pełnomocnictwo. Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w czynnościach ustalenia granic nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Więcej informacji dla właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości położonych w obrębach:

  • Budy Stare-Witoldów, Chrosno, Chruścinek, Klonowiec Wielki, Marianów, Suchodębie Majątek, Suchodębie Wieś, Świeciny, Wilkowia-Ryszardów i Wola Chruścińska pod numerem telefonu:
    22 300 07 20, 509 017 437;
  • Anielin-Pomarzany, Budy Nowe, Juków-Franciszków, Kąty, Łanięta, Rajmundów i Zgoda pod numerem telefonu: 55 237 60 31, 605 043 221.

Urząd Gminy Łanięta informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2021 Starosty Kutnowskiego z dnia 11 sierpnia 2021 r., Starostwo Powiatowe w Kutnie przystępuje do prac geodezyjnych związanych z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków polegającą na aktualizacji ewidencji gruntów oraz na założeniu ewidencji budynków i lokali na terenie gminy Łanięta w obrębach ewidencyjnych: Anielin-Pomarzany, Budy Nowe, Budy Stare-Witoldów, Chrosno, Chruścinek, Juków-Franciszków, Kąty, Klonowiec Wielki, Łanięta, Marianów, Rajmundów, Suchodębie Majątek, Suchodębie Wieś, Świeciny, Wilkowia-Ryszardów, Wola Chruścińska i Zgoda.
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.) właściciele lub inne osoby władające nieruchomościami obowiązani są umożliwić upoważnionym geodetom wykonywanie niezbędnych w tym zakresie prac geodezyjnych.