W dniu 24 lutego 2022 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Pomarzany, Rajmundów i Suchodębie, które potrwają do 10 marca 2022 r.!

W ubiegłym roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1368), w którym § 6 ust. 4 mówi o tym, że  „Nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości”. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2019 r., poz. 2360) miejscowość:

  • Łanięta-Kolonia jest częścią wsi Rajmundów (Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r.

    str. 1090);

  • Marianów jest częścią wsi Suchodębie (Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r.,

    str. 1174);

  • Nutowo jest częścią wsi Pomarzany (Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r., str. 1376).

Wobec powyższego, na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1443) oraz § 7 ust. 1 Uchwały Nr XXVII/174/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łanięta (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 18 kwietnia 2018 r., poz. 2252), a także na podstawie Zarządzenia Nr 11/22 Wójta Gminy Łanięta z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości Łanięta-Kolonia, Marianów i Nutowo, postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Pomarzany, Rajmundów i Suchodębie.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 10 marca 2022 r.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie ankiet w wersji papierowej.

Ankiety udostępnione będą:

1) w formie papierowej:

    a) w Urzędzie Gminy Łanięta, pok. Nr 4,

    b) u Sołtysa danego sołectwa.

2) w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Łanięta: www.gminalanieta.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łanięta: www.bip.gminalanieta.pl.

Wypełnione ankiety mieszkańcy mogą składać najpóźniej do dnia 10 marca 2022 r.:

    a) w Urzędzie Gminy Łanięta, pok. Nr 4,

    b) u Sołtysa danego sołectwa,

    c) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Łanięta, Łanięta 16, 99-306 Łanięta.

Wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łanięta oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łanięta.

 

Rajmundów i Łanięta-Kolonia

Suchodębie i Marianów

Pomarzany i Nutowo

 

Zarządzenie Nr 11/22 Wójta Gminy Łanięta w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości Łanięta-Kolonia, Marianów i Nutowo.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/22 Wójta Gminy Łanięta z dnia 17 lutego 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/22 Wójta Gminy Łanięta z dnia 17 lutego 2022 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/22 Wójta Gminy Łanięta z dnia 17 lutego 2022 r.