ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LUTEGO 2022 ROKU

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) Wójt Gminy Łanięta zawiadamia, iż w związku z uchwałą Nr XLI/229/21 Rady Gminy Łanięta z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Łanięta (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2022 r., poz. 103) od 1 lutego 2022 r. nastąpi:

 1. Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wyniesie 23 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

 2. Możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Zwolnienie przysługuje właścicielowi nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji, w której zadeklaruje kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zmiany deklaracji można dokonać w Urzędzie Gminy Łanięta.

 3. Zmiana stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

  a) pojemnik o pojemności 60 l – 12,00 zł,

  b) pojemnik o pojemności 120 l – 24,00 zł,

  c) pojemnik o pojemności 240 l – 48,00 zł,

  d) pojemnik o pojemności 1100 l – 220,00 zł.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a wyżej wspomnianej ustawy w związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania do końca każdego kwartału (za 3 miesiące tego kwartału) w Kasie Urzędu Gminy Łanięta (pok. nr 5) lub na indywidualny numer rachunku bankowego:

38 9023 0006 2614 6359 2000 0220