Zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie dot. utrzymywania nieruchomości w należytym stanie higieniczno-sanitarnym

Zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, opierając się na art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2069 z późn. zm.) właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności poprzez:

1) prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami i ściekami;

2) zwalczanie gryzoni, insektów i szkodników;

3) usuwanie padłych zwierząt z nieruchomości;

4) usuwanie odchodów zwierząt z nieruchomości.

        Wobec powyższego, zobowiązuje się właścicieli, posiadaczy lub zarządzających nieruchomościami do uprzątnięcia piwnic oraz usunięcia zbędnych przedmiotów z posesji, które mogą być potencjalnym siedliskiem gryzoni. W razie stwierdzenia obecności, bądź śladów, gryzoni należy niezwłocznie przeprowadzić deratyzację i dezynfekcję pomieszczeń.

        Równocześnie przypomina się wszystkim mieszkańcom o obowiązkach jakie ciążą na osobach utrzymujących psy i koty:

1) zakazuje się wprowadzania psów do obiektów użyteczności publicznej, na tereny rekreacyjne oraz place zabaw dla dzieci;

2) wzywa się do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy w budynkach, na ulicach, chodnikach i parku.