30 kwietnia 2022 roku upływa termin składania oświadczeń majątkowych za 2021 rok

Przypominamy, że 30 kwietnia 2022 roku upływa termin składania oświadczeń majątkowych za 2021 rok.

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych wynika z art. 24h ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:

1) radny – przewodniczącemu rady gminy;

2) wójt, przewodniczący rady gminy – wojewodzie;

3) zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta – wójtowi.

 

Poniżej – wzór oświadczenia majątkowego:

WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO – RADNI