Zarządzenie 24/22 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach

Zarządzenie 24.22 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach (2)-1Zarządzenie 24.22 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach (2)-2Zarządzenie 24.22 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach (2)-3Zarządzenie 24.22 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach (2)-4Zarządzenie 24.22 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach (2)-5 Zarządzenie 24.22 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach (2)-6 Zarządzenie 24.22 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach (2)-7Zarządzenie 24.22 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach (2)-8

 

Zarządzenie 24/22 Wójta Gminy Łanięta z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), oraz art. 63 ust. 1 i ust. 10 ustawy
z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082z późn. zm.), oraz § 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

  • 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach.
  • 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Łanięta, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łanięta, na stronie BIP Urzędu Gminy Łanięta, w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Łodzi.
  • 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łanięta.
  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.