Zarządzenie Nr 23/22 Wójta Gminy Łanięta z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Łanięta w dniu 2 maja 2022 r.

Zarządzenie 23.22 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Łanięta w dniu 02 maja 2022 r.-1

Zarządzenie Nr 23/22 Wójta Gminy Łanięta z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Łanięta w dniu 02 maja 2022 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. 2022 r., poz. 559, 583) oraz zgodnie z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162, z 2022 r. poz. 655)

zarządzam, co następuje:

  • 1. Ustalam dzień 02 maja 2022 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Łanięta.
  • 2. Po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami ustalam, że dzień 02 maja 2022 roku będzie stanowił dzień urlopu dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Łanięta
  • 3. W dniu 02 maja 2022 roku Urząd Gminy Łanięta będzie nieczynny.
  • 4. O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i interesantów poprzez:
  • wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łanięta,
  • zamieszczenie informacji na stronie BIP Łanięta https://bip.gminalanieta.pl/
  • 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
  • 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.