ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 15 KWIETNIA 2022 ROKU

CCF_000166-1

Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny informuje, iż w związku ze wzrostem cen paliwa oraz energii elektrycznej od 15 kwietnia 2022 r. nastąpi:

1.Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wyniesie  41 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

2.Możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zostaje anulowana.

W związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji. Do właścicieli nieruchomości zostaną dostarczone przez Sołtysów zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczone na podstawie danych wskazanych w  dotychczas złożonych deklaracjach oraz nowej stawce opłaty.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień  w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wszczęcia postępowania administracyjnego.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania do końca każdego kwartału (za 3 miesiące tego kwartału) w Kasie Urzędu Gminy Łanięta (pok. nr 5) lub na indywidualny numer rachunku bankowego:

38 9023 0006 2614 6359 2000 0220