„PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ŁANIĘTA W 2022 ROKU”

Zarządzenie 42.22 w sprawie konsulltacji społecznych Programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łanięta w 2022 roku-1 Zarządzenie 42.22 w sprawie konsulltacji społecznych Programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łanięta w 2022 roku-2 Zarządzenie 42.22 w sprawie konsulltacji społecznych Programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łanięta w 2022 roku-3 Zarządzenie 42.22 w sprawie konsulltacji społecznych Programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łanięta w 2022 roku-4 Zarządzenie 42.22 w sprawie konsulltacji społecznych Programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łanięta w 2022 roku-5 Zarządzenie 42.22 w sprawie konsulltacji społecznych Programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łanięta w 2022 roku-6 Zarządzenie 42.22 w sprawie konsulltacji społecznych Programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łanięta w 2022 roku-7

 

 

Zarządzenie Nr 42/22
Wójta Gminy Łanięta

z dnia 13 czerwca 2022 r.

w sprawie konsultacji społecznych „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łanięta w 2022 roku”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIII/106/2019 Rady Gminy Łanięta z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje:

 • 1. Ogłaszam konsultacje społeczne projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łanięta w 2022 roku” – stanowiącego załącznik nr 1
  do niniejszego zarządzenia.
 • 2. 1. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag od organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), których działalność statutowa dotyczy przedmiotu konsultacji określonego w ust. 1.
 1. Projekt programu będzie dostępny:

1) na stronie internetowej Gminy Łanięta www.gminalanieta.pl;

2) na stronie BIP Urzędu Gminy Łanięta www.bipgminalanieta.pl;

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łanięta.

 • 3. Konsultacje prowadzone będą od dnia 15 czerwca 2022 roku do dnia 21 czerwca 2022 roku.
 • 4. 1. Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej, poprzez wyrażenie opinii lub złożenie uwag do projektu konsultowanego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łanięta w 2022 roku” na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 1. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Łanięta, lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Łanięta, Łanięta 16, 99-306 Łanięta lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@gminalanieta.pl z dopiskiem „Konsultacje Programu opieki nad zwierzętami”. Wypełnione formularze konsultacji można składać/przesyłać przez cały okres trwania konsultacji.
 2. Za termin złożenia uwag wysłanych pocztą uważa się datę wpływudo sekretariatu Urzędu Gminy Łanięta.
 3. Karty złożone po terminie konsultacji uznane będą za bezskuteczne.
 • 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łanięta.
 • 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42/22
Wójta Gminy Łanięta
z dnia 13 czerwca 2022 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ŁANIĘTA W 2022 ROKU

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 572) Gmina ma obowiązek corocznego określania w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 • 1. Zapewnianie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.
 1. Gmina Łanięta zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w Schronisku PSIAKOWO i spółka w Piotrowicach 24a, gmina Bielawy, na zasadach zawartych w podpisanej umowie.
 2. Przyjęcie bezdomnych zwierząt do Schroniska odbywa się wyłącznie na zgłoszenie Urzędu Gminy Łanięta.
 • 2. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest poprzez:
 1. sporządzanie, prowadzenie i aktualizowanie Rejestru Opiekunów Społecznych zwierząt:
 2. ustalanie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
 3. zakup i rozdysponowanie karmy;
 4. dokarmianie;
 5. obserwację oraz liczenie populacji;
 6. odławianie dla przeprowadzenia sterylizacji lub kastracji bądź usypiania ślepych miotów, w celu ograniczania rozmnażania się populacji;
 7. współpracę Gminy z lekarzem weterynarii, z którym Gmina ma zawartą umowę, tj. TOMVET-PSIAKOWO sc Jolanta Tomasz Wojciechowscy, 99-400 Łowicz ul. Chełmońskiego 31 lub oraz Zakładem Weterynaryjnym – Sebastian Sobiecki/lekarz weterynarii/ s.c. Jerzy Wojciechowski i Wojciech Podlasin, Krośniewice ul. Łęczycka 15 tel. 602 386 822, celem zapewnienia niezbędnego leczenia.
 8. Opiekę, o której mowa w ust. 1 sprawują Opiekunowie społeczni zwierząt we współpracy z Gminą.
 9. Osoba chcąca podjąć współpracę z Gminą w celu realizacji działań dotyczących opieki nad wolno żyjącymi kotami jest zobowiązana do złożenia deklaracji opiekuna społecznego zwierząt – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Programu.
 10. Celem realizacji działań określonych w ust. 1 pkt 2, Gmina przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców Gminy o skupiskach wolno żyjących kotów, które następnie weryfikuje z udziałem pracownika Gminy lub odpowiednio Opiekuna społecznego zwierząt. Podstawą do ustalenia miejsc przebywania wolno żyjących kotów są także wszelkie inne informacje pozyskane przez Gminę lub jej Pracowników oraz Opiekuna społecznego zwierząt. Gmina oraz Opiekunowie społeczni zwierząt prowadzą obserwację oraz liczenie populacji wolno żyjących kotów.
 11. Opiekun społeczny zwierząt zobowiązany jest do aktualizacji wskazanej w deklaracji liczebności populacji skupiska wolno żyjących kotów, nad którymi sprawuje opiekę.
 12. Realizacja zadań wskazanych w ust. 1 pkt 3 i 4 następuje poprzez zakup i wydawanie karmy dla wolno żyjących kotów Opiekunom społecznym zwierząt. Zakupu i wydania karmy dokonuje właściwa komórka Urzędu Gminy, według aktualnych potrzeb zgłaszanych przez Opiekunów społecznych zwierząt. Dokarmianie wolno żyjących kotów realizowane będzie w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych, karma będzie wykładana w ustalonych miejscach przez Opiekunów społecznych zwierząt.
 13. Celem realizacji działań określonych w ust. 1 pkt 6 i 7, wolno żyjące koty będą wyłapywane i przewożone do placówki weterynaryjnej, z którą Gmina zawarła stosowną umowę współpracy tj. TOMVET-PSIAKOWO sc Jolanta Tomasz Wojciechowscy, 99-400 Łowicz ul. Chełmońskiego 31 lub oraz Zakładem Weterynaryjnym – Sebastian Sobiecki/lekarz weterynarii/ s.c. Jerzy Wojciechowski i Wojciech Podlasin, Krośniewice ul. Łęczycka 15 tel. 602 386 822, przez wyznaczonych pracowników Gminy lub jej jednostek organizacyjnych, bądź Opiekunów społecznych zwierząt, przy czym w odniesieniu do przeprowadzania sterylizacji lub kastracji odbywa się to po wcześniejszym uzyskaniu skierowania na zabieg.
 14. Zabieg sterylizacji, kastracji lub uśpienia ślepego miotu odbywa się na podstawie skierowania wydawanego przez Gminę, po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie skierowania na zabieg.

Wzór wniosku o udzielenie skierowania na zabieg stanowi załącznik nr 2 do Programu.

Wzór skierowania na zabieg stanowi załącznik nr 3 do Programu.

 1. Po wykonaniu zabiegu sterylizacji lub kastracji koty wolno żyjące, po wymaganym okresie przebywania w placówce weterynaryjnej będą wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia.
 • 3. Odławianie bezdomnych zwierząt.
 1. Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie gminy Łanięta prowadzą pracownicy TOMVET-PSIAKOWO sc Jolanta Tomasz Wojciechowscy, 99-400 Łowicz ul. Chełmońskiego 31;
 2. Schronisko, o którym mowa w ust. 1 zobowiązane jest odebrać dostarczone do Schroniska zwierzęta od upoważnionego pracownika firmy TOMVET-PSIAKOWO sc Jolanta Tomasz Wojciechowscy, 99-400 Łowicz ul. Chełmońskiego 31;
 3. Interwencje w sprawie bezdomnych zwierząt można zgłaszać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Łanięta lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku
 • 4. Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt.

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastracje będzie realizowane przez Schronisko.

 • 5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
 1. Wyszukiwanie właścicieli dla bezdomnych psów przebywających w Schronisku należy do obowiązków Schroniska, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Programu.
 2. W celu zwiększenia zainteresowania adopcjami bezdomnych zwierząt na stronie internetowej Gminy Łanięta oraz na stronie internetowej Schroniska dla zwierząt, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Programu, umieszczane będą na bieżąco informacje o przebywających w nim zwierzętach.

 

 • 6. Usypianie ślepych miotów.
 1. Usypianie ślepych miotów z terenu gminy Łanięta będzie wykonywane w Schronisku, o którym mowa
  w § 1 ust. 1 oraz w Przychodni Weterynaryjnej wskazanej w § 8 niniejszego Programu, według wskazań lekarza weterynarii.
 2. Gmina Łanięta pokrywa koszty usypiania ślepych miotów zwierząt.
 • 7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

Gmina Łanięta zapewnia schronienie dla zwierząt gospodarskich. Na schronienie dla tych zwierząt wyznacza się gospodarstwo rolne zlokalizowane w miejscowości Budy Nowe Nr 10, 99-306 Łanięta.

 • 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
  z udziałem zwierząt.
 1. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt opiekę weterynaryjną zapewnia TOMVET-PSIAKOWO sc Jolanta Tomasz Wojciechowscy, 99-400 Łowicz ul. Chełmońskiego 31 oraz Zakład Weterynaryjny – Sebastian Sobiecki/lekarz weterynarii/ s.c. Jerzy Wojciechowski i Wojciech Podlasin, Krośniewice ul. Łęczycka 15 tel. 602 386 822
 2. Lekarz weterynarii zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia od pracownika Urzędu Gminy Łanięta lub Policji udać się na miejsce przebywania zwierzęcia i udzielić mu pomocy,
  a w razie takiej potrzeby zabrać go do lecznicy dla zwierząt i otoczyć opieką weterynaryjną.
 3. Gmina Łanięta pokrywa w 100% koszty za wykonane czynności w zakresie udzielania pomocy i leczenia zwierzęcia bezdomnego.
 • 9. Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie.
 1. W celu zapobiegania bezdomności zwierząt Gmina Łanięta może sfinansować 50% kosztów wykonania zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów będących własnością mieszkańców Gminy Łanięta.
 2. Zabiegi, o których mowa w ust. 1 winny zostać wykonane w przychodni weterynaryjnej: Zakład Weterynaryjny – Sebastian Sobiecki/lekarz weterynarii/ s.c. Jerzy Wojciechowski i Wojciech Podlasin, Krośniewice ul. Łęczycka 15 tel. 602 386 822.
 3. Warunkiem uzyskania dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 jest złożenie pisemnego wniosku w Urzędzie Gminy Łanięta wraz z oświadczeniem, że zwierzę posiada aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz oświadczenie, że właściciel wyraża zgodę na elektroniczne znakowanie zwierzęcia wraz z rejestracją w ogólnodostępnej bazie danych zwierząt oznakowanych.
 4. Zabiegi kastracji lub sterylizacji psów i kotów wykorzystywanie będą do czasu wyczerpania zarezerwowanych na ten cel środków budżetowych.
 • 10. Plan znakowania zwierząt w gminie.
 1. Obowiązkowemu elektronicznemu znakowaniu podlegają:

1) zwierzęta w schronisku dla zwierząt;

2) zwierzęta, którym Gmina Łanięta finansuje koszty sterylizacji lub kastracji, o których mowa w §9 ust. 1 niniejszego Programu.

 1. Koszt znakowania, o którym mowa w ust. 1 ponosi Gmina Łanięta.
 • 11. Finansowanie programu.
 1. Środki finansowe na realizacje zadań określonych w Programie przeznaczone
  są w budżecie Gminy Łanięta na 2022 w kwocie 25 000,00zł i planuje się ich wydatkowanie w następujący sposób:

1) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej: 7 150,00

2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – 10 000,00zł;

3) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w szczególności zakup karmy – 500,00zł;

4) odławianie bezdomnych zwierząt – 1 750,00zł;

5) sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt – 1 300,00zł;

6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 1 000,00zł;

7) usypianie ślepych miotów – 100,00zł;

8) czipowanie zwierząt przebywających w schronisku – 200,00zł;

9) sterylizacja/kastracja zwierząt będących własnością mieszkańców Gminy Łanięta – 1 500,00zł;

10) znakowanie zwierząt będących własnością mieszkańców Gminy Łanięta – 500,00zł;

11) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich – 1 000,00 zł;

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Łanięta w 2022 roku

 

Łanięta, dnia ………………………

                                                                Wójt Gminy Łanięta
Łanięta 16
99-306 Łanięta

DEKLARACJA OPIEKUNA SPOŁECZNEGO ZWIERZĄT

Imię i nazwisko społecznego opiekuna zwierząt
Adres zamieszkania
i numer telefonu
Gatunek zwierząt objętych opieką oraz ich liczba i płeć
Miejsce przebywania zwierząt
Forma pomocy udzielonej zwierzętom
Informacje dodatkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łanięta w 2022 roku”, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

…………………………………..

Podpis Wnioskodawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Łanięta w 2022 roku

 

Łanięta, dnia ………………………

 

                                                          Wójt Gminy Łanięta
Łanięta 16
99-306 Łanięta

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI LUB UŚPIENIA ŚLEPEGO MIOTU

Imię i nazwisko lub nazwa jednostki zgłaszającej
Adres zamieszkania lub siedziba, nr telefonu
Ilość (szt.) zwierząt zgłoszonych do zabiegu
Rodzaj zabiegu: sterylizacja/kastracja/uśpienie ślepego miotu – ̽
Miejsce przebywania zwierząt
Informacje dodatkowe: gatunek zwierzęcia, przyczyna konieczności uśpienia ślepego miotu, itp.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łanięta w 2022 roku”, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

…………………………………..

Podpis Wnioskodawcy

̽ niepotrzebne skreślić

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42/22
Wójta Gminy Łanięta
z dnia 13 czerwca 2022 r.

 

FORMULARZ KONSULTACJI

projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy ŁANIĘTA
w 2022 roku”.

Lp. Aktualny zapis projektu (rozdział, ustęp, punkt)  Proponowane zmiany brzmienia zapisu  lub proponowane nowe treści Uzasadnienie wprowadzenia zmiany/wprowadzenia nowego zapisu
1.
2.
3.
4.

Podmiot zgłaszający …………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

PODPIS I PIECZĘĆ

 

Zarządzenie 42.22 w sprawie konsulltacji społecznych Programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łanięta w 2022 roku