Informacja o naborze wniosków w ramach działania „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń”

Informacja o naborze wniosków w ramach działania „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń”❗️
Nabór trwa od 02.07. do dnia 15.07.2022 r. – decyduje data wpływu wniosku do biura powiatowego ARiMR.
Szczegółowe informacje poniżej:
Od dnia 2 lipca 2022 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiony zostaje mechanizm „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń”.
O pomoc finansową w ramach przedmiotowego mechanizmu może ubiegać się producent świń, będący producentem rolnym (w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów), który w dniu 1 kwietnia 2022 r. prowadził gospodarstwo, w którym były utrzymywane świnie.
Pomocą zostaną objęte jedynie świnie urodzone w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., oznakowane i zgłoszone do 15.07.2022 r. do systemu IRZ ARiMR, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest realizacja przez producenta świń w gospodarstwie co najmniej jednego z działań „prośrodowiskowych”.
Wysokość pomocy wynosi 80 zł za każdą świnię urodzoną w gospodarstwie lecz nie więcej niż 160 000 zł.
Wnioski o udzielenie pomocy można składać w okresie od dnia 04.07.2022 r. do dnia 15.07.2022 r. (decyduje data wpływu wniosku do biura powiatowego ARiMR).
Wniosek należy złożyć do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARiMR. Formularze dostępne są również w biurach powiatowych.
Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej ARiMR.