Placówka Terenowa KRUS w Kutnie apeluje: Zapewnij bezpieczne wakacje najmłodszym!!!

Zapewnij bezpieczne wakacje najmłodszym-1

 

 

Placówka Terenowa KRUS w Kutnie apeluje:
Zapewnij bezpieczne wakacje najmłodszym. W okresie wakacji dzieci potrzebują szczególnej troski i zainteresowania ze strony dorosłych. Zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym to najważniejsze zadanie, przed którym stają rodzice. Jest to szczególnie trudne w przypadku dzieci z terenów wiejskich, gdy intensywne prace polowe pochłaniają czasu dostępnego rolnikom. W gospodarstwach rolnych występują liczne zagrożenia dla życia i zdrowia pracujących i mieszkających w nich osób. Są to liczne czynniki szkodliwe: fizyczne (przejechanie i uderzenie przez maszyny i urządzenia w ruchu, kontakt z dużymi zwierzętami, porażenie prądem, utonięcie w naturalnych

i sztucznych zbiornikach wodnych, pożary), biologiczne (zakażenie chorobami odzwierzęcymi, pokąsanie przez owady), chemiczne (zatrucie środkami ochrony roślin, nawozami, lekami weterynaryjnymi, paliwami). Podczas prac żniwnych dochodzi do wielu groźnych wypadków z udziałem maszyn – kombajnów, pras i przyczep transportowych, których ofiarami padają również najmłodsi mieszkańcy wsi. O tej porze roku większość dzieci rolników przebywa w miejscu zamieszkania. Zdarza się również, że dzieci są angażowane do prac rolniczych. Należy pamiętać, że nadmierne obciążanie pracą lub pozostawienie dzieci bez opieki może skończyć się groźnymi wypadkami powodującymi negatywne i nieodwracalne następstwa dla ich życia, zdrowia oraz rozwoju fizycznego i psychicznego. Dzieci bawiące się bez nadzoru ze strony dorosłych bardzo często wynajdują sobie miejsca niebezpieczne, grożące upadkiem (silosy, strychy) lub przejechaniem (plac manewrowy). Aby nie dochodziło
do tragicznych wypadków, warto przygotować w gospodarstwie miejsce przeznaczone do zabawy dla dzieci – plac zabaw – ogrodzony i zlokalizowany w zacisznym

i dogodnym do nadzoru miejscu gospodarstwa. Ważna jest również edukacja najmłodszych. Na terenie województwa łódzkiego KRUS prowadzi wiele
działań skierowanych do dzieci, które mają na celu uświadomienie, jakie zagrożenia czyhają na nie w gospodarstwach rolnych. Pogadanki i konkursy w szkołach realizowane są na terenie całego powiatu kutnowskiego i gminy Kiernozia. Przypominam, że w roku bieżącym Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z AGRO Ubezpieczeniami TUW kolejną umowę grupowego ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje dzieci rolników (do ukończenia 16. roku życia), pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub
opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Polisa ta chroni ubezpieczonych na terenie całego świata, przez całą dobę. Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia można znaleźć na stronie internetowej www.fsusr.gov.pl

a także pod numerem infolinii: (48) 370 43 21. Informując o możliwości skorzystania z ubezpieczenia NNW dzieci rolników życzę jednak, by nigdy nie było to konieczne, by dzieci przebywające w Państwa gospodarstwach zawsze były bezpieczne. Zapraszam ponadto do zapoznania się z apelem Wojewódzkiej Komisji ds. bhp w rolnictwie, który znajduje się na odwrocie tego listu
Tomasz Nowicki
Dyrektor
Oddziału Regionalnego
KRUS w Łodzi

Zapewnij bezpieczne wakacje najmłodszym-2

 

Drodzy rodzice i opiekunowie!

W związku ze zbliżającym się okresem wakacji i nasileniem letnich prac polowych zwracamy się do Państwa z następującym apelem:

Każdego roku dzieci pomagające swym rodzicom w gospodarstwie są narażone na utratę zdrowia, a niekiedy nawet życia. Czy na pewno robimy wszystko, by chronić nasze dzieci przed zagrożeniami? Chrońmy nasze domy i rodziny przed nieszczęściem, zanim będzie za późno!

Zróbmy wszystko, aby ten czas wzmożonej pracy w rolnictwie upłynął bez wypadków i tragedii, których ofiarami stałyby się dzieci. Ofiarami najczęściej z winy dorosłych –

z powodu braku ich wyobraźni, odpowiedzialności, pośpiechu, nieuwagi i zmęczenia.

Zwracamy się do wszystkich rodziców i opiekunów o zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków spędzania wolnego czasu. Apelujemy, by nie powierzać dzieciom prac, które przerastają ich siły i możliwości!

Nie narażajmy naszych dzieci na wypadek!

Zapewnijmy najmłodszym opiekę i bezpieczne miejsce zabawy!

Bądźmy mądrzy i przezorni przed szkodą, a nie po szkodzie!

Przestrzegając przed zagrożeniami, życzymy zarazem wszystkim dzieciom udanych i bezpiecznych wakacji, zaś rolnikom – dobrych plonów, sprzyjającej pogody

i bezwypadkowych żniw.

Członkowie Wojewódzkiej Komisji do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi.

Łódź, czerwiec 2022 r.