Komunikat dotyczący niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego i porządkowego terenów osiedli mieszkaniowych

W związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, dotyczącym niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego i porządkowego terenów osiedli mieszkaniowych, w szczególności miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, Wójt Gminy Łanięta, informuje iż zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1657) właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością obowiązani są utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobą zakaźnym, w szczególności poprzez:

  • prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami i ściekami;
  • zwalczanie gryzoni, insektów i szkodników;
  • usuwanie padłych zwierząt z nieruchomości;
  • usuwanie odchodów zwierząt z nieruchomości.

Ponadto, w związku z występującymi obecnie gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi oraz powodowanymi przez nie zniszczeniami należy niezwłocznie informować odpowiednie służby i instytucje o konieczności usunięcia skutków nawałnic, aby uniknąć powstawania zagrożeń sanitarnych.