Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach

Zarządzenie Nr 83/22
Wójta Gminy Łanięta

z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządzam, co następuje:

 • 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach (GOKiS w Łaniętach).
 • 2. 1. Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 1. Kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach wyłoni komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem.
 2. Regulamin określający szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 • 3. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 2 ust. 1 zarządzenia zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
 1. na stronie internetowej Gminy Łanięta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łanięta.
 2. na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sporu w Łaniętach oraz w Biuletynie informacji Publicznej
 3. na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Łanięta oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach.
 • 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 83/22
Wójta Gminy Łanięta
z dnia 21 listopada 2022 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach

Wójt Gminy Łanięta ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach.

Wymagania stawiane kandydatom, którzy przystępują do konkursu:

 1. Wymagania niezbędne (formalne):

1) wykształcenie wyższe;

2) co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata pracy w instytucji kultury lub administracji samorządowej;

3) obywatelstwo polskie;

4) pełna zdolność do czynności prawnych;

5) korzystanie z pełni praw publicznych;

6) stan zdrowia umożliwiający pełnienie obowiązków;

7) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289).

 1. Wymagania dodatkowe:

1) uzyskane w formie studiów licencjackich, magisterskich lub studiów podyplomowych wykształcenie z zakresu pedagogiki, ekonomii, turystyki, rekreacji lub pokrewnych;

2) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;

3) kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista;

4) predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem;

5) doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi, sportowymi, seniorami oraz z innymi środowiskami twórczymi, w tym mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji kultury;

6) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

7) znajomość języka obcego (preferowana znajomość języka angielskiego);

8) książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych;

9) prawo jazdy kat. B.

III.  Warunki pracy na stanowisku:

1) miejsce pracy: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach, Łanięta 9, 99-306 Łanięta;

2) zatrudnienie na podstawie powołania na czas określony 6 lat;

3) pełny wymiar czasu pracy;

4) przewidywany termin zatrudnienia – 3 stycznia 2023r.

 

 1. Ramowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka, w tym w szczególności odpowiedzialność za jakość oferty kulturalnej oraz organizację imprez kulturalnych na terenie gminy;

2) pełnienie obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku;

3) wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych;

4) udzielanie upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu dyrektora Ośrodka;

5) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi;

6) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej;

7) przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami.

 1. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) pisemne zgłoszenie się do konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury  i Sportu w Łaniętach – list motywacyjny;

2) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.);

4) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

5) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) podpisane oświadczenie o braku ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 289);

9) podpisane oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji;

10) podpisane oświadczenie o obowiązku publikacji danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej;

Dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata powinny być własnoręcznie podpisane. Kserokopie dokumentów winny być poświadczone porzez kandydata na każdej stronie za zgodność z oryginałem.

 1. Składanie dokumentów:

1) Oferty przystąpienia do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach” w terminie do 23 grudnia 2022 r. do godz. 15.00 osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Łanięta  lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Łanięta, Łanięta 16, 99-306 Łanięta  (liczy się data wpływu do Urzędu).

2) Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

3) Nie przewiduje się składania ofert w postaci elektronicznej.

VII.  Informacje dodatkowe:

1) Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu;

2) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach przez komisję powołaną przez Wójta:

I etap: sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów;

II etap: rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata – o terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie;

3) Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach można uzyskać w siedzibie GOKiS po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów na stanowsko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach biorących udział w procesie rekrutacyjnym.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy,  że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łanięta, z siedzibą władz: w Urzędzie Gminy Łanięta, Łanięta 16, 99-306 Łanięta; Telefon: (24) 356-74-00.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy jest Paweł Modrzejewski, kontakt za pomocą adresu inspektor@kiodo.pl,  tel. 544 544 006.
 3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit c RODO – dot. procesu rekrutacyjnego w związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora GOKiS w Łaniętach oraz w szczególności w związku z przepisami Kodeksu pracy, Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, uchwał Rady Gminy Łanięta;
 • art. 6 ust 1 li b RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędna do zawarcia umowy;
 • art. 6 ust 1 lit a RODO – tj. na podstawie zgody wyrażonej przez kandydata w przypadku dobrowolnego podania danych wykraczających poza obowiązujące przepisy lub zgody wyrażonej na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 1. Na zasadach określonych w RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania naruszającego przepisy.
 2. Podanie danych, zgodnie z ogłoszeniem o naborze jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów prawa. Brak podania tych danych powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 3. Pani/Pana dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub w wyniku zawartej umowy powierzenia. Dane osoby wybranej w przeprowadzonej rekrutacji zostaną udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z przepisami Ustawy o pracownikach samorządowych.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny, związany z rekrutacją, a po jej zakończeniu przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 83/22
Wójta Gminy Łanięta
z dnia 21 listopada 2022 r.

Regulamin i tryb pracy Komisji Konkursowej

Regulamin określający szczegółowy tryb pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach.

 1. Postępowaniem konkursowym objęte są wszystkie osoby, które zgłosiły swój udział w konkursie i w wymaganym terminie złożyły dokumenty określone w ogłoszeniu.
 2. Pracami komisji kieruje Przewodniczący, który ustala termin i miejsce jej posiedzeń oraz zawiadamia o tym członków komisji.
 3. Członkiem komisji nie może być osoba przystępująca do konkursu ani współmałżonek tej osoby, albo osoba pozostająca wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu lub bezstronności.
 4. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 3 zostaną ujawnione po powołaniu komisji, organizator niezwłocznie wyznacza do składu komisji inną osobę.
 5. Posiedzenia komisji są protokołowane.
 6. Protokoły z posiedzeń komisji podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie komisji.
 7. Konkurs z przebiega w dwóch etapach:

1) oceny formalnej bez udziału aplikantów;

2) rozmowy kwalifikacyjnej.

Ocena formalna ofert

 1. Komisja rozpoczyna postępowanie konkursowe od sprawdzenia czy oferty zostały złożone w terminie i czy zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu dokumenty oraz czy z dokumentów tych wynika, że aplikant spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie.
 2. Oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu dokumentów podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.
 3. Przewodniczący komisji zawiadamia aplikantów dopuszczonych do dalszego postępowania o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Zawiadomienie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej przekazane zostanie pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Rozmowa kwalifikacyjna

 1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności aplikantów niezbędnych do kierowania Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Łaniętach.
 2. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej aplikanci w szczególności dokonują autoprezentacji – przedstawią swoją autorską koncepcję programową dotyczącą funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach w tym:

1) perspektywiczną wizję rozwoju statutowej działalności GOKiS w Łaniętach;

2) koncepcję współpracy GOKiS w Łaniętach z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi Gminy oraz z innymi podmiotami;

3) plany dotyczące gospodarki finansowej uwzględniające dotację od organizatora oraz możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych;

4) plany dotyczące efektywnego wykorzystania bazy lokalowej.

Wyłonienie kandydata

 1. Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach w oparciu o najwyższą sumę ocen punktowych za:

1) autorski program działania GOKiS w Łaniętach;

2) rozmowę kwalifikacyjną.

 1. Każdy z członków komisji ocenia kandydatka w skali 1-30 punktów za program działania GOKiS w Łaniętach i 1-30 punktów za rozmowę kwalifikacyjną.
 2. Maksymalna liczba punktów uzyskana w konkursie uzyskana przez kandydata od jednego członka komisji wynosi 60. Konkurs wygrywa kandydat, który osiągnie najwyższą łączną ocenę od wszystkich członków komisji.
 3. W przypadku stwierdzenia, że żaden z kandydatów nie spełnia wymogów konkursu, komisja może zwrócić się do Wójta o ponowne ogłoszenie konkursu.
 4. Po zakończeniu każdego z etapów prac komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu komisji.
 5. Komisja przekazuje Wójtowi Gminy Łanięta wynik postępowania wraz z pełną dokumentacją.
 6. Komisja ulega rozwiązaniu dniem przekazania wyników Wójtowi Gminy Łanięta.

Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach podejmuje Wójt Gminy Łanięta.

Zarządzenie Nr 83.22 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach