Bezpłatne szkolenia organizowane przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie informuje o bezpłatnych szkoleniach:

 

Dane kontaktowe:

Renata Korycka

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie ul. Wyszyńskiego  11 pok.103,
tel. 24 254-49-59  kom.728437640 kutno@zdz-plock.com.pl

 

  1. Grupa docelowa

Rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” (w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.)

Weryfikacja na podstawie posiadanego numeru ewidencyjnego działki rolnej, oświadczenia małżonka/domownika

Planowane terminy rozpoczęcia szkoleń styczeń /luty 2023 r.

Termin realizacji styczeń-listopad 2023 r. Przerwa szkoleniowa w terminie: czerwiec-lipiec-sierpień

 

  1. Grupy szkoleniowe:

Grupa szkoleniowa: 30 osób

Tematyka szkoleń:      

1) Nowoczesna uprawa ziemniaka (7 godz. dyd.)

2) Dobre praktyki wodne (7 godz. dyd.)

Uczestnicy mogą wziąć udział w jednym albo dwóch szkoleniach (w jednej lub dwóch grupach).

 

Szkolenia bezpłatne, jednodniowe, w godzinach 9.00 – 15.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Uczestnicy otrzymują Notes A4, długopis, teczkę, prezentację na USB, wyżywienie (2 przerwy kawowe i obiad), zaświadczenie ukończenia szkolenia.

 

  1. Wynagrodzenie za zorganizowanie grupy szkoleniowej (pokrywa ZDZ) 

Kwota realizacji jednego szkolenia obejmuje:

  1. umowa zlecenie dla osoby odpowiedzialnej za zorganizowanie grupy szkoleniowej
    w dwóch tematykach – 500,00 zł brutto
  2. dwie przerwy kawowe i obiad dla uczestników (30 osób x 50,00 zł) –  1 500,00 zł brutto

 

  1. Tematyka szkolenia

 

1.       Nowoczesna technologia uprawy ziemniaka
LP Zakres tematyczny Liczba godzin Metoda
 1. Charakterystyka rynku ziemniaka w Polsce (dane, statystyka, kierunki uprawy, możliwości sprzedaży ‒ zbytu, uwarunkowania lokalne) 0,5 wykład
 2 Przepisy prawa, obowiązujące wymogi, w tym uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin, prowadzenie ewidencji środków ochrony roślin, środki ochrony roślin (w tym temat wycofywania środków). 0,5 wykład
 3 Nowoczesne zasady uprawy ziemniaka, w tym zmianowanie, nawożenie, nawadnianie;  -Dobór odmian — lista zalecanych odmian, m.in. pod kątem zmian klimatu i stosowania kwalifikowanego materiału siewnego, jakości gleb, wrażliwości poszczególnych odmian na substancje aktywne, wpływ doboru odmian na jakość i wielkość plonu i ograniczenie występowania agrofagów kwarantannowych; odpowiednie zabiegi uprawowe

Dobór środków ochrony roślin ze względu na następstwo roślin

(zagadnienia do omówienia podczas przedstawienia zagadnień zasad uprawy ziemniaka i doboru odmian: – kształtowanie, zgodnie z wymaganiami, parametrów jakościowych poprzez odpowiednie elementy technologii, w tym techniki zbioru i przechowywanie)

2 wykład/

film

4 Najgroźniejsze agrofagi kwarantannowe w uprawie ziemniaków (ze szczególnym uwzględnieniem Clavibacter sepedonicus, sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka, a także Ralstonia solanacearum, Globodera, Synchytrium endobioticum) oraz zagrożenie nicieniami;

-Zasady higieniczno-sanitarne w produkcji ziemniaka;  -Monitoring agrofagów

2 wykład/

film – rodzaje agrofagó w, zasady higienicz nosanitar ne

5 Ochrona plantacji ziemniaka zgodnie z zasadami integrowanej i ekologicznej ochrony roślin (w tym biologiczne metody ochrony), systemy wspomagania decyzji w ochronie ziemniaka (z uwzględnieniem zarazy ziemniaka) 2 wykład
Razem  (1 godz. Dydaktyczna =45 minut) 7

 

      Dobre praktyki wodne
LP Zakres tematyczny Liczba godzin Metoda
1. Retencjonowanie wody na obszarach rolniczych i w gospodarstwie, w tym m.in.: – mała retencja, – zbiorniki wodne i cieki naturalne, – stawy i mokradła, – zabiegi kształtowania krajobrazu sprzyjające zatrzymywaniu wody i przeciwdziałające skutkom nadmiaru i niedoboru wody, – zagospodarowanie wód deszczowych w gospodarstwie. 2 Wykład i film
2. Melioracje wodne gruntów rolnych (w tym trwałych użytków zielonych, gruntów ornych i upraw trwałych). Utrzymywanie i eksploatacja urządzeń i systemów melioracyjnych odwadniająco- nawadniających.

Funkcjonowanie i rola spółek wodnych.

Optymalizacja nawadniania upraw rolnych na podstawie potrzeb wodnych roślin przy wykorzystaniu różnych systemów kontroli (kontrola ewaporacji, transpiracji, wilgotności gleby itp.).

Możliwości pozyskania środków finansowych na inwestycje wodne w rolnictwie

(źródła wsparcia, zasady wsparcia, wymagane dokumenty

2 Wykład i film
3. Dobre praktyki rolnicze w zakresie zarządzania jakością i ilością wody w gospodarstwie:

–                  wodooszczędne metody produkcji roślinnej i zwierzęcej,

–                  płodozmian, konserwująca uprawa roli i inne techniki agrarne,

–                  zwiększanie retencji glebowej, w tym rola próchnicy w glebie,

–                  zapobieganie zanieczyszczeniom wód w gospodarstwie,

–                  efektywność i ekonomika w nawożeniu roślin uprawnych przy wykorzystaniu technik wspomagających decyzję (plany nawożenia, kontrola fotosyntezy, mapy zasobności glebowej),

–                  przyrodnicze aspekty praktyk wodnych (systemy rolno-leśne, pasy przeciwwietrzne, działania rolno środowiskowo klimatyczne).

3 Wykład i film
 (1 godz. Dydaktyczna =45 minut)     Razem 7