Ogłoszenie – pomoc żywnościowa

OGŁOSZENIE

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 Podprogram 2021 Plus

   Wójt Gminy Łanięta ogłasza dodatkowy nabór do Programu Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 Plus.  Osoby zainteresowane, które jeszcze nie zapisały się do programu, a chcą skorzystać z tej formy pomocy, zapraszamy do zgłaszania się telefonicznie, pod numerami telefonów: 24- 356-74-05 lub 570-701-102, a także osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaniętach.

Pomoc żywnościowa może być przekazana osobom spełniającym następujące  kryterium dochodowe:

1707,20 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej

1320,00 zł netto dla osoby w rodzinie

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

–  miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

– składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu –
z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się między innymi:

– wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

– wynagrodzenie za pracę dorywczą,

– świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,

– renty,

– emerytury,

– alimenty,

– odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

– zasiłki dla bezrobotnych,

– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

– dochody z gospodarstwa rolnego,

– świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

– dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

– dodatek mieszkaniowy,

– dodatek energetyczny,

– świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,

– dodatek pielęgnacyjny,

– zasiłek pielęgnacyjny;

Do dochodu nie wlicza się między innymi: 

–  świadczenie wychowawczego i dodatku wychowawczego,

–  jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

–  zasiłku celowego,

– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na   podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),

–  wartości świadczenia w naturze,

–  dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego

–  świadczenia wychowawczego 500+

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej niezbędne będzie podanie wszystkich dochodów netto z miesiąca poprzedniego tj. z miesiąca stycznia 2023 r.

Zgłoszenia do otrzymania pomocy żywnościowej będą przyjmowane w okresie od 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r.

W związku z pandemią koronawirusa  i wynikającymi z tym zagrożeniami osoby chętne do skorzystania z tej formy pomocy, zapraszamy do zgłaszania się telefonicznie,  pod numerami telefonów: 24- 356-74-05 lub 570-701-102, a także osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaniętach
w celu kwalifikacji do programu.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020