📢📢📢 Informacja dla osób wydobywających piasek i żwir – kampania #StopNielegalnejEksploatacji 📢📢📢

📢📢📢 Informacja dla osób wydobywających piasek i żwir – kampania #StopNielegalnejEksploatacji 📢📢📢

PLAKAT OUG Kielce

🏗 🏗👨‍🌾👨‍🌾⛏⛏

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach prowadzi kampanię informacyjną pod nazwą #StopNielegalnejEksploatacji mającą na celu budowanie świadomości społecznej w zakresie możliwości i warunków wydobywania piasku i żwiru z przeznaczeniem dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej i wyeliminowania procederu prowadzenia eksploatacji bez wymaganej koncesji.

👉 Posiadając na swojej nieruchomości piasek i żwir, oczywiście możesz je wydobywać, ale pod pewnymi warunkami wynikającymi z obowiązującego prawa.

👉 Otóż możliwe jest wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną, jeżeli jednocześnie wydobycie:

1) będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych;

2) nie będzie większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym;

3) nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

👉 Wydobywanie kopalin lub piasku i żwiru w większej ilości (powyżej 10 m3 w roku kalendarzowym) jest możliwe po uzyskaniu koncesji wydawanej przez starostę lub marszałka województwa.

👉 Prawo górnicze i geologiczne reguluje m.in. to zagadnienie, określa także, że warunkiem legalności wydobywania piasku i żwiru na własne potrzeby jest zgłoszenie takiego zamiaru z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie do nadzoru górniczego tj. Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach. Dopełnienie prostych czynności w zakresie zgłoszenia zamiaru podjęcia wydobywania pozwala uniknąć surowych sankcji prawnych za naruszenie tego obowiązku. Formularz zawiadomienie o zamiarze podjęcia wydobywania piasków/żwirów z przeznaczeniem dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej jest dostępny na stronie internetowej (BIP Wyższego Urzędu Górniczego w zakładce Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach-„Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw ”) i w załączeniu.

👉 Działalność wykonywana bez dochowania tych formalności skutkuje naliczeniem opłaty podwyższonej, którą za wydobywanie kopalin ustala się w wysokości czterdziestokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, pomnożonej przez ilość wydobytej bez koncesji kopaliny.

👉 Zgłoś zamiar wydobywania i wydobywaj legalnie ‼️

👉 Więcej informacji:

☑️ Pismo Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach skierowane do mieszkańców pismo do mieszkańców

☑️ Wzór formularza zgłoszeniowego wzór formularza zgłoszenia-wydobywanie

☑️ Formularz można pobrać ze strony BIP Wyższego Urzędu Górniczego, zakładka Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach – „Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw”.

 

2_pismo-do-mieszkancow-1