Zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie dot. utrzymywania nieruchomości w należytym stanie higieniczno-sanitarnym

Zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, opierając się na art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1657 z późn. zm.) właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością zobowiązany jest utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności poprzez:
1) prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami i ściekami;
2) zwalczanie gryzoni, insektów i szkodników;
3) usuwanie padłych zwierząt z nieruchomości;
4) usuwanie odchodów zwierząt z nieruchomości.
Wobec powyższego, zobowiązuje się właścicieli, posiadaczy lub zarządzających nieruchomościami do uprzątnięcia piwnic oraz usunięcia zbędnych przedmiotów z posesji, które mogą być siedliskiem gryzoni. W razie stwierdzenia obecności, bądź śladów, gryzoni należy niezwłocznie przeprowadzić deratyzację i dezynfekcję pomieszczeń.
Ponadto, w związku z ciągłym problemem psich odchodów oraz mając na uwadze zagrożenia epidemiczne, przypomina się wszystkim mieszkańcom o obowiązkach jakie ciążą na osobach utrzymujących psy i koty, tj.:
1) niewprowadzaniu psów do obiektów użyteczności publicznej, na tereny rekreacyjne oraz place zabaw dla dzieci;
2) usuwaniu zanieczyszczeń pozostawionych przez psy w budynkach, na ulicach, chodnikach skwerach i zieleńcach.