Komunikat w sprawie właściwego użytkowania obiektów małej architektury

W związku z komunikatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw, Wójt Gminy Łanięta apeluje do użytkowników miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw, o przestrzeganie regulaminów obowiązujących w tych miejscach.

Obiekty budowlane, do których należą obiekty małej architektury, służące rekreacji codziennej, np. piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe czy zjeżdżalnie, należy użytkować w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Ponadto, przypomina się o zaleceniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie o obowiązkach, jakie ciążą na osobach utrzymujących psy i koty, tj.:

  • niewprowadzaniu psów do obiektów użyteczności publicznej, na tereny rekreacyjne oraz place zabaw dla dzieci;

  • usuwaniu zanieczyszczeń pozostawionych przez psy w budynkach, na ulicach, chodnikach, skwerach i zieleńcach.

Jeżeli jesteś świadkiem nieprzestrzegania powyższych zaleceń albo zapisów regulaminów, nie bądź obojętny i zgłoś to do właściciela lub zarządcy placu zabaw, tj. Gminy Łanięta, telefonicznie pod numer  24 356 74 00 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Łanięta, Łanięta 16, 99-306 Łanięta.