Konkurs na stanowisko urzędnicze kasjer-referent

Ogłoszenie konkursu na stanowisko urzędnicze kasjer-referent

Zarządzenie Nr 40/23

Wójta Gminy Łanięta
z dnia 6 lipca 2023 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Łanięta

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2, 2a i oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) w związku z art. 31 oraz 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: kasjer-referent w Urzędzie Gminy Łanięta

§ 2. Treść ogłoszenia o naborze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Powołuję Komisję konkursową do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze wymienione w § 1, w składzie:

  1. Marzenna Olczak – Przewodnicząca Komisji;
  2. Anna Konwerska – Zastępca Przewodniczącej Komisji;
  3. Paulina Stańczyk – Sekretarz Komisji;

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Zarządzenie Nr 40_23 w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łanięta(2)

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze kasjer-referent

Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie

Oświadczenie (2)