Świadczenia pieniężne dla sołtysów

wpis w: Informacje
Wójt Gminy Łanięta informuje, że od 1 lipca 2023r. sołtysi mogą ubiegać się o dodatek do emerytury 💵💵
Świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
✅pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat;
✅osiągnęła wiek:
a)w przypadku kobiet – 60 lat,
b)w przypadku mężczyzn – 65 lat.
✅Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.
✅Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
✅Świadczenie nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
‼️Świadczenie wynosi 300 zł miesięcznie i jest przyznawane na wniosek osoby uprawnionej‼️
✍️Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy✍️
Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:
📌zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji;
📌oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
Więcej informacji mogą uzyskać Państwo w Urzędzie Gminy pod nr telefonu 24 346 74 00.

Druk wniosku o wydanie zaświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa dostępny jest w liku poniżej:

c347764caa3451322ae2d77a39af0d0a