Ogłoszenie – DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE I PRZEDSZKOLU

CCF_000043

Ogłoszenie- Dożywianie dzieci w szkole i w przedszkolu

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaniętach informuje, że przyjmuje wnioski o pomoc w formie dożywiania  dzieci w szkole i w przedszkolu.

Dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 1200 zł miesięcznie, co stanowi  % kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. W rodzinie ubiegającej się o tą formę musi występować też jedna z poniższych powodów:

* Sieroctwo;

* Bezdomność;

* Bezrobocie;

* Niepełnosprawność;

* Długotrwała lub ciężka choroba;

* Przemoc w rodzinie;

* Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;

* Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

* Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych;

* Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w związku  z okolicznością o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt. 1 lit. c lub  d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach;

* Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

* Alkoholizm lub narkomania;

* Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

* Klęski żywiołowej lub ekonomicznej;

Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

* dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku

* nakaz płatniczy w sprawie wymiaru podatku rolnego za 2023 rok

* w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

* osoby prowadzące działalność gospodarczą- zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.