Zarządzenie Nr 63/23 z dnia 19 października 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Łanięta w dniu 13 listopada 2023 r.

EPSON MFP image

ZARZĄDZENIE Nr 63/23

WÓJTA GMINY ŁANIĘTA

z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Łanięta

 w dniu 13 listopada 2023 r.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz zgodnie z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) zarządzam, co następuje:

1. Ustalam dzień 13 listopada 2023 roku jako dodatkowy dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę w dniu 11 listopada 2023 roku.

2. W dniu 13 listopada 2023 roku Urząd Gminy Łanięta będzie nieczynny.

3. O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i interesantów poprzez:

– wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łanięta,

– zamieszczenie informacji na stronie BIP Łanięta https://bip.gminalanieta.pl

4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Łanięta
Tomasz Szczęsny