Konkurs ofert „Zwiększenie potencjału ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego”

Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny zachęca jednostki OSP z terenu gminy Łanięta do składania wniosków w konkursie ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w 2024 roku

pn. „Zwiększenie potencjału ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego”

Zadanie publiczne zgłaszane do otwartego konkursu ofert będzie realizowane poprzez dokonanie przez jednostki ochotniczych straży pożarnych zakupu niezbędnego sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem,
klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem oraz wyposażenie strażaków ochotników w niezbędny sprzęt ochrony osobistej.

Najważniejsze informacje o konkursie:

wnioski składa się w wersji papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty,
maksymalna kwota dofinansowania zadania 20 000,00 zł (jeśli dotyczy),
nabór ofert trwa do 24 stycznia 2024 do godziny 16.00
rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 29 lutego 2024 r.
realizacja zadania może rozpocząć się nie wcześniej niż 15 marca 2024 r. i nie może skończyć się później niż 31 grudnia 2024 r.

Szczegóły na stronie: https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/konkursy/otwarte-konkursy-ofert/item/14377-og%C5%82oszenie-pierwszego-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj%C4%99-zadania-publicznego-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-z-zakresu-bezpiecze%C5%84stwa-publicznego-w-2024-roku-pn-%E2%80%9Ezwi%C4%99kszenie-potencja%C5%82u-ochotniczych-stra%C5%BCy-po%C5%BCarnych-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego%E2%80%9D