Zarządzenie Nr 21/24 Wójta Gminy Łanięta z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Łanięta w dniu 2 maja 2024 r.

Zarządzenie 21.24 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Łanięta w dniu 2 maja 2024 r.

 

Zarządzenie Nr 21/24
Wójta Gminy Łanięta

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Łanięta w dniu 2 maja 2024 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz zgodnie z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) zarządzam, co następuje:

  • 1. Ustalam dzień 2 maja 2024 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Łanięta.
  • 2. Po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami ustalam, że dzień 2 maja 2024 roku będzie stanowił dzień urlopu dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Łanięta.
  • 3. W dniu 2 maja 2024 roku Urząd Gminy Łanięta będzie nieczynny.
  • 4. O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i interesantów poprzez:

– wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łanięta,

– zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łanięta: https://bip.gminalanieta.pl/,

– na stronie Gminy Łanięta: https://gminalanieta.pl.

  • 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
  • 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.