Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę dróg gminnych Nr 102251E i Nr 102259E.

Gmina Łanięta jako Zamawiający informuje, iż wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę dróg gminnych Nr 102251E i Nr 102259E, w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 z późn. zm).
W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/
Dokumenty zamówienia znajdują się na miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9c4df26b-d642-4d7a-acbe-3cbeccdf62e0
Identyfikator postępowania na miniPortalu: 9c4df26b-d642-4d7a-acbe-3cbeccdf62e0