Klauzula Informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy Łanięta dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej  Rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych w Urzędzie Gminy Łanięta jest Wójt Gminy Łanięta z siedzibą w Łaniętach, Łanięta 16, 99-306 Łanięta
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Paweł Modrzejewski, kontakt: inspektor@kiodo.pl, tel.: 544 544 001.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy Łanięta na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a,b c, d i e Rozporządzenia,
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  1. inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt III celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
  4. prawo ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  7. w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawi zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i wymaga wyrażenia zgody.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Klauzula RODO