Planowanie przestrzenne:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wersja DOC)
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wersja PDF)
 3. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wersja DOC)
 4. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wersja PDF)
 5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (wersja DOC)
 6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (wersja PDF)

 


 

Gospodarka nieruchomościami:

 1. Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości (wersja DOC)
 2. Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości (wersja PDF)
 3. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości (wersja DOC)
 4. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości (wersja PDF)

 


 

Numeracja porządkowa nieruchomości:

 1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (wersja DOC)
 2. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (wersja PDF)
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości (wersja DOC)
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości (wersja PDF)

 


 

Gospodarka odpadami:

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wersja DOC)
 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wersja PDF)
 3. Oświadczenie dotyczące danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wersja DOC)
 4. Oświadczenie dotyczące danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym (wersja PDF)
 5. Oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów (wersja DOC)
 6. Oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów (wersja PDF)

 


 

Ochrona środowiska:

 1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (wersja DOC)
 2. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (wersja PDF)
 3. Wniosek o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości oraz sfinansowanie tej usługi (wersja DOC)
 4. Wniosek o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości oraz sfinansowanie tej usługi (wersja PDF)
 5. Informacja o wyrobach zawierających azbest (wersja DOC)
 6. Informacja o wyrobach zawierających azbest (wersja PDF)
 7. Zgłoszenie do zadania polegającego na usunięciu folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (wersja DOC)
 8. Zgłoszenie do zadania polegającego na usunięciu folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (wersja PDF)
 9. Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (wersja DOC)
 10. Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (wersja PDF)

 


Gospodarka wodno-ściekowa:

 1. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (wersja DOC)
 2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (wersja PDF)
 3. Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (wersja DOC)
 4. Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (wersja PDF)
 5. Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (wersja DOC)
 6. Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowcyh, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (wersja PDF)

Urząd stanu cywilnego i ewidencja ludności

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 2. Wniosek wydanie odpisu aktu

 

Pozostałe

 1. Wniosek o wpis do CEiDG
 2. Formularz dotyczący systemu powiadamiania SMS
 3. Oświadczenie majątkowe radnego gminy