Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Nazwa zadania:

„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łanięta w 2021 roku”

Całkowita wartość zadania14 845,68 zł

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi11 944,00 zł

 

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łanięta w 2021 roku polegać będzie na odbiorze, transporcie, usunięciu oraz unieszkodliwieniu wyrobów azbestowych z 16 nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łanięta.

Usunięcie wyrobów zawierających azbest umożliwi poprawę wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Łanięta, a przede wszystkim przyczyni się do ochrony zdrowia mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego.

 

Link do strony: www.wfosigw.lodz.pl

 


 

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łanięta na lata 2020 – 2032

Aby zapoznać się z Programem usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łanięta na lata 2020 – 2032 proszę kliknąć w link poniżej:

 

PUA Łanięta 2020

 

 

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

 

EPSON MFP image

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST !!!

1. Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest:

Obowiązkiem właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów, urządzeń instalacji i innych miejsc zawierających azbest jest zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31) dokonywanie corocznej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w „Informacji o wyrobach zawierających azbest”, wg wzoru stanowiącego załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia.

Stosowną informację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach:

– jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej Wójtowi Gminy Łanięta corocznie w terminie do 31 stycznia,

– drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Uaktualnioną informację należy składać corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia.

2. Wykonanie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest:

Ponadto właściciel, zarządca lub użytkownik nieruchomości, obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli (we własnym zakresie) stanu tych wyrobów w formie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

Ocenę tę sporządza się w celu kwalifikacji wyrobów azbestowych do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności podjęcia działań naprawczych. Ocena jest sporządzana na formularzu, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki 1 z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.2010.162.1089) w jednym egzemplarzu. Wypełniony formularz oceny pozostaje u właściciela, użytkownika lub zarządcy nieruchomości łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a w przypadku obiektów dla których prowadzona jest książka obiektu budowlanego, ocenę dołącza się do tej książki.