Dofinansowanie ze środków

Dofinansowanie ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Nazwa zadania:

„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Łanięta w 2023 roku”

Wartość ogólna zadania:

23.592,00 zł

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi:

20.741,00 zł

Opis i zakres projektu:

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łanięta w 2023 roku polega na demontażu, odbiorze, transporcie, usunięciu oraz unieszkodliwieniu wyrobów azbestowych z 15 nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łanięta.
Usunięcie wyrobów zawierających azbest umożliwi poprawę wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Łanięta, a przede wszystkim przyczyni się do ochrony zdrowia mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego.

Link do strony:

www.wfosigw.lodz.pl


Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

AZBEST - Dofinansowanie

Nazwa zadania:

„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Łanięta w 2022 roku”

Wartość ogólna zadania:

14 672,00 zł

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi:

11 737,00 zł

Opis i zakres projektu:

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łanięta w 2022 roku polegało na odbiorze, transporcie, usunięciu oraz unieszkodliwieniu wyrobów azbestowych z 9 nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łanięta.
Usunięcie wyrobów zawierających azbest umożliwiło poprawę wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Łanięta, a przede wszystkim przyczyniło się do ochrony zdrowia mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego.

Link do strony:

www.wfosigw.lodz.pl

 

 

Uroczyste przekazanie ciągnika z urządzeniem wielofunkcyjnym do koszenia poboczy

W dniu 30 września 2022 roku nastąpiło uroczyste przekazanie ciągnika w ramach zadania „Zakup ciągnika wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym do koszenia poboczy”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Instalacja Fotowoltaiczna dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach.

Zakończyliśmy montaż instalacji fotowoltaicznej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Montaż instalacji fotowoltaicznej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach.

Kolejne środki w wysokości 73 260,00 zł w formie dotacji przyznane  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi trafią do Gminy Łanięta.

Dotacja zostanie przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Montaż instalacji fotowoltaicznej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach”

Całkowita wartość zadania, określona w umowie, wynosi 104 550,00zł.

Dotacja, powiększona o wkład własny Gminy Łanięta, w całości zostanie przeznaczona na montaż ogniw fotowoltaicznych wytwarzających energię odnawialną. Dzięki inwestycji budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łanięta uniezależni się od energii elektrycznej pobieranej z sieci, a w związku ze zmniejszeniem zużycia energii pobieranej z sieci energetycznej na rzecz energii odnawialnej nastąpi zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku.

Instalacja OZE w świetlicach wiejskich Gminy Łanięta.

13 lipca 2022 roku Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny zawarł kolejną umowę z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotyczącą dofinansowania w formie dotacji na zadanie pn. „Instalacja OZE w świetlicach wiejskich Gminy Łanięta”.
Całkowita wartość zadania wynosi 190 010,00 zł, natomiast dotacja z WFOŚiGW wynosi 152 008,00zł
Środki pozyskane przez Gminę Łanięta powiększone o obowiązkowy wkład własny zostaną przeznaczone na modernizację źródeł ciepła w świetlicach wiejskich w Anielinie i w Wilkowi. Inwestycja dotyczy budowy mikroinstalacji  fotowoltaicznej oraz pomp ciepła na potrzeby ogrzewania budynków. Własne instalacje fotowoltaiczne zapewnią użytkownikom świetlic wiejskich niezależność energetyczną oraz będą generować duże oszczędności zmniejszające pobór energii z sieci. Nowoczesne instalacje, które są odnawialnym źródłem energii, przyczynią się do ograniczenia emisji elektrowni konwencjonalnych. Zamontowane instalacje do produkcji energii elektrycznej będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby własne budynków świetlic.

Zakup ciągnika wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym do koszenia poboczy.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny zawarł umowę z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotyczącą dofinansowania w formie pożyczki na zadanie pn.”Zakup ciągnika wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym do koszenia poboczy”.

Pożyczka w wysokości 490 725,00 zł zostanie przez Gminę Łanięta przeznaczona na zakup nowoczesnego ciągnika wraz z urządzeniem funkcyjnym do koszenia poboczy. Nowo zakupiony zestaw urządzeń będzie służył do pielęgnacji obiektów Gminy Łanięta tj. dbanie o pasy zieleni na ternie Gminy, wycinkę lub strzyżenie krzewów oraz utrzymanie we właściwym porządku rowów. Właściwa pielęgnacja zieleni przyczyni się do zapobiegania rozprzestrzenianiu się chwastów i poprawy walorów estetycznych terenów gminnych.