POPIÓŁ – ZMIANA SEGREGACJI!

EPSON MFP image
EPSON MFP image

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2022 ROK

EPSON MFP image
EPSON MFP image

 HARMONOGRAM PDF

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2021 ROK

 

Proszę kliknąć w link: HARMONOGRAM 2021r.

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łanięta:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

NIP 888 000 78 36

REGON 340408491

tel. (54) 2844-179 – biuro

tel./fax: 54 284 56 12

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, kompostownia i składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Krzyżanówku, gm. Krzyżanów
  • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o. o. w Służewie, gm. Aleksandrów Kujawski

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

Rodzaj poziomu Poziom osiągnięty przez gminę w 2019 r. Wymagany poziomw 2019 r.
Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 2,33%(poziom został osiągnięty) Max. 40%
Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 16,5%(poziom nie został osiągnięty) Min. 40%
Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych W 2019 r. z terenu gminy nie zostały odebrane inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe Min. 60%

 

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:
– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
– adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy wraz ze wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin ich przyjmowania,

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostanie zorganizowany od stycznia 2021 r. w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne z nieruchomości na terenie gminy Łanięta, tj. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o., zlokalizowanym w Baruchowie 54, 87-821 Baruchowo. Regulamin PSZOK, w tym rodzaje przyjmowanych odpadów i godziny przyjmowania odpadów, zostanie opublikowany w styczniu 2021 r. na stronie BIP Urzędu Gminy Łanięta i stronie internetowej Gminy Łanięta. Do końca 2020r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się pod adresem Łanięta 21a.

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875), zawierające:
– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy,

Podmiot odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Łanięta:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

NIP 888 000 78 36

REGON 340408491

tel. (54) 2844-179 – biuro

tel./fax: 54 284 56 12

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych organizowana będzie raz w roku, we wskazanym wcześniej terminie.

f) adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne;

Odbiorem odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Łanięta zajmują się zewnętrzne podmioty zajmujące się odbieraniem odpadów z działalności rolniczej. Na terenie Gminy Łanięta brak jest punktów zbierania i zakładów przetwarzania ww. odpadów.

 

 Informacja dot. programu „Usuwania folii rolniczej (…)”

 

EPSON MFP image

 

 

Informacja dot. zbiórki zużytego sprzętu

EPSON MFP image

 

Zbiórka elektrośmieci

EPSON MFP image

Harmonogram odbioru odpadów
Harmonogram odbioru odpadów

Numer konta dla opłat za gospodarowanie odpadami

38 9023 0006 2614 6359 2000 0220

Informacja dot. nr konta

Zasady segregacji odpadów komunalnychZasady segregacji