logo-2-1

Szanowni Mieszkańcy ❗️

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022 r., poz. 768) nakłada na posiadaczy drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Wypełniony formularz „Zgłoszenie faktu posiadania drobiu/ptaków” należy:

złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno

lub

przesłać pocztą na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno

lub

przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@piw.kutno.pl

Formularz „Zgłoszenie faktu posiadania drobiu/ptaków” dostępny jest:

na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie: https://piw.kutno.pl/wnioski-drob/

na stronie internetowej Gminy Łanięta: https://gminalanieta.pl/dla-rolnikow/

w Urzędzie Gminy Łanięta.

Więcej informacji: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie, ☎️ tel. 24 337 17 00.

Zgłoszenie utrzymywania drobiu/ptaków (wersja DOC)

Zgłoszenie utrzymywania drobiu/ptaków (wersja PDF)


 

Wybory do Izb Rolniczych 2023

BRN3C2AF4F4C197_023005(1)

Informacja dotycząca składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

BRN3C2AF4F4C197_022783

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

choroby
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, że na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii (https://www.wetgiw.gov.pl/…/ochrona-zwierzat-gospodarskich) i Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie (https://piw.kutno.pl/informacje-dla-hodowcy-swin/), zostały umieszczone wytyczne w zakresie:
✔️ przeprowadzenia szczegółowej analizy ryzyka w związku z zagrożeniem wystąpienia obgryzania ogonów u świń;
✔️ stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, że podczas kontroli dobrostanu świń w gospodarstwie, będzie wymagał przedstawienia analizy ryzyka przeprowadzonej przez właściciela gospodarstwa.
Wytyczne dotyczące analizy ryzyka zawierają wzór protokołu jaki powinien zostać sporządzony przez rolnika.

230504_MRiRW_Polska wies to przyszłość_preview3_page-0001

Plakat zawiera informacje dla rolników dotyczące dopłat do sprzedanego zboża.

Plakat w formacie PDF:

Dopłaty dla rolników


 

Grafika

‍‍‍

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, że w związku z publikacją rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 i zmian w obowiązujących dotychczas przepisach prawnych, w Głównym Inspektoracie Weterynarii przygotowano prezentację informacyjną dedykowaną hodowcom świń i rolnikom

Prezentacja i pozostałe materiały dostępne są pod adresem: https://piw.kutno.pl/prezentacja-dot-bioasekuracji-swin…/

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się również z pozostałymi materiałami dedykowanymi dla rolników, tj. m.in. podstawowe zasady ochrony świń przed wirusem ASF oraz obowiązki prowadzenia dokumentacji w stadzie.

Materiały zostały udostępnione na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie www.piw.kutno.pl

Prezentacja dla rolników

Pismo od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie

 


 

Zainteresowane osoby mogą pisemnie zgłaszać planowaną powierzchnię uprawy maku i konopi włóknistych na 2022 r. do Urzędu Gminy Łanięta (pokój nr 4) do dnia 29 września 2021 r.

Zgodnie z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050), który nakłada na Sejmik Województwa Łódzkiego coroczne określenie w formie uchwały ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, Wójt Gminy Łanięta zwraca się z prośbą do zainteresowanych osób o pisemne zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych do Urzędu Gminy Łanięta (pokój nr 4) do dnia 29 września 2021 r., w celu przekazania informacji do Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o wielkości planowanej powierzchni dopuszczonej do uprawy maku niskomorfinowego oraz konopi włóknistych w 2022 roku na terenie gminy Łanięta.

W powyższym zgłoszeniu należy określić:

 • imię i nazwisko / nazwę podmiotu zgłaszającego,
 • miejsce zamieszkania / adres siedziby zgłaszającego,
 • powierzchnię uprawy w hektarach.

Jednym z warunków wydania zezwolenia na uprawę maku czy konopi włóknistych przez Wójta Gminy Łanięta jest ujęcie planowanej powierzchni (ha) i rejoniazcji (gmina) upraw w Uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego, na rok którego dotyczy uchwała. Nie zgłoszenie powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych do dnia 29 września 2021 r. w Urzędzie Gminy Łanięta będzie skutkowało odmową wydania zezwolenia na jego uprawę w przyszłym roku. Ponadto informuje się, że kto uprawia mak i konopie bez zezwolenia wymaganego prawem podlega odpowiedzialności karnej.

UWAGA: zgłoszenie zamiaru założenia uprawy maku lub konopi włóknistych nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę tych roślin, a tym samym nie jest tożsame z wydaniem decyzji zezwalającej na uprawę.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje Wójt Gminy Łanięta na wniosek zawierający:

1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;

3) oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki);

4) oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ww. ustawy za:

  • nielegalną uprawę maku, konopi lub krzewu koki,
  • nielegalną uprawę maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych,
  • przywłaszczenie lub kradzież z włamaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka lub słomy makowej.

5) w przypadku samodzielnego przetwarzania maku lub konopi włóknistych z własnych  upraw,  dołącza  się  zobowiązanie  do przetworzenia maku lub konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3, który mówi, że:

 1. a) uprawa maku,  z wyjątkiem  maku  niskomorfinowego,  może  być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa.
 2. b) uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa.
 3. c) uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa.
 4. d) uprawa konopi innych niż wymienione w ust. 3 jest zabroniona.

6) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych – 30 zł, zgodnie z częścią III kol. 3 pkt 29 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).

Na podstawie art. 46 ww. ustawy uprawa maku lub konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku.

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

Zgodnie z art. 46 ust 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) wniosek o oszacowaniu szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele, sarny oraz wykonywane polowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. Wniosek składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.
Wniosek, o którym wyżej mowa, powinien zawierać w szczególności:
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.
Szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:
1) przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
2) przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;
3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
Szacowanie szkód składa się z oględzin i szacowania ostatecznego. Na pisemny wniosek członka zespołu w oględzinach lub szacowaniu ostatecznym, może również brać udział przedstawiciel właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód izby rolniczej.
W  przypadku  szkód  wyrządzonych  w  płodach  rolnych,  szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda  powstała  i  została  zgłoszona  bezpośrednio  przed  sprzętem  lub  w  jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.
Niestawiennictwo  właściciela  albo  posiadacza  gruntów  rolnych  lub przedstawiciela  wojewódzkiego  ośrodka  doradztwa  rolniczego  nie  wstrzymuje dokonania szacowania szkód.
Więcej informacji w ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19951470713

Prezentacja1

koła łowieckie

 


Wspólna polityka rolna - lipiec - minister zaprasza fb
W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwracamy się do Państwa z prośbą o zaangażowanie i aktywne zgłaszanie uwag/opinii do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej: https://gov.pl/web/wprpo2020, na której znajduje się webankieta: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-drugiej-wersji-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027.
Informacja o trwających konsultacjach zamieszczona jest m.in. na stronie głównej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny informuje, że można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 roku.

WNIOSKI SKŁADAMY W URZĘDZIE GMINY ŁANIĘTA W TERMINIE OD 2 SIERPNIA 2021 r. do 31 SIERPNIA 2021 r. wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od 1 LUTEGO 2021 do 31 LIPCA 2021 r.

 

W 2021 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 100,00 zł * ilość powierzchni użytków rolnych oraz 30,00* średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Przyznany zwrot podatku wypłacony zostanie do 29 października 2021 roku na rachunek bankowy podany we wniosku.

Obowiązujące formularze wniosku o zwrot podatku wraz załącznikiem – zestawienia faktur na termin składania wniosków w miesiącu sierpniu 2021 r. można pobrać w Urzędzie Gminy Łanięta pokój Nr 3 lub ze strony internetowej gminy oraz biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy.

Obowiązuje złożenie oświadczenia do wniosku o zwrot akcyzy o prowadzeniu działalności rolniczej.

Załączniki:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Oświadczenie producenta rolnego do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2021 roku

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 24/356-74-04

Zofia Baranowska, Olga Kędzierska

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2021 r, do 1 marca 2021 e. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r.
 • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
30,000 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1-30 kwietnia 2021r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1-29 października 2021 r, w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 

Wójt Gminy Łanięta informuje, że zgodnie z raportami Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, obszar Gminy Łanięta, jak dotąd, nie został zakwalifikowany jako teren występowania suszy rolniczej w 2021 roku (link do strony: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2021,1002072/).

O ewentualnych zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco!

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Łanięta pod numerem telefonu: 24 356 74 06.

 

Ptasia grypa – komunikat (22.01.2021 r.)

 

Na podstawie Rozporządzenia Nr 1/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie z dnia 18 stycznia 2021 r., informujemy o ustaniu zagrożenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie gminy Łanięta. Oznacza to, że zakaz wypuszczania drobiu został zniesiony.

Uwaga – HPAI

hpai

Komunikat – ptasia grypa

UWAGA MIESZKAŃCY!

Obszarem zagrożonym wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w gminie Łanięta są wszystkie miejscowości tj.: Kliny, Franciszków, Bronisławów, Juków, Pomarzany, Nutowo, Anielin, Zgoda, Rajmundów, Łanięta, Suchodębie, Marianów, Klonowiec Wielki, Lipie, Wilkowia, Ryszardów, Budy Stare, Budy Nowe, Witoldów, Kąty, Chrosno, Chruścinek, Wola Chruścińska, Świecinki, Świeciny.

Zalecane jest utrzymywanie oraz karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych.

Ochrona pszczół i innych owadów zapylających

pszczoły-1

Informacja KRUS dot. BHP w rolnictwie

kutno-1

kutno-2

Szkolenie – zmiany w płatnościach obszarowych w 2020 roku

skanowanie0001

 

 

PTASIA GRYPA!

HPAI-plakat-1

 

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

– zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

– nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

– stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie

z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

– stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób.

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie uruchomił specjalny adres e-mail: hpai@piw.kutno.pl

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

W szczególności niepokój hodowców powinny wzbudzić następujące okoliczności i objawy u ptaków:

– zwiększone padnięcia ptaków w gospodarstwie;

– spadek dziennej produkcji jaj;

– spadek przyjęcia paszy lub wody;

– objawy kliniczne u ptaków: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność, sinica, wybroczyny, biegunka.

Śmiertelność może dochodzić do 100%.

Film informacyjny z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi: http://www.um.kutno.pl/page/559,?id=3276

Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca

ARIMR wnioski

 

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.
W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r.

 

W znowelizowanej ustawie, którą w tym tygodniu podpisał prezydent, określono początek terminu przyjmowania oświadczeń na 1 marca. W związku z tym, że w tym dniu przypada niedziela, w praktyce rolnicy będą mogli dostarczać tego typu dokumenty do biur powiatowych ARiMR od poniedziałku 2 marca.

 

Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian w odniesieniu
do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r., chcą ubiegać się o te same płatności co w roku minionym, i w 2019 r. wnioskowali wyłącznie o:

 

– jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;

– płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);

– wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);

– premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności
na rok 2020.
Wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR.

Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus się nie zmienia. Tak jak dotychczas rozpocznie się 15 marca.

Dotacje ARiMR – inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego

Inwestycje w nawadnianie

ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.     

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto.

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji –doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać  faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy –  złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych.

Zwrot podatku wydanego na olej napędowy używany do produkcji rolnej

ZwrotPodatkuOlejNapędowy