Urząd Gminy Łanięta zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://gminalanieta.pl/

Data publikacji strony internetowej: 14.02.2020r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 18.09.2020r.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwanych plików pdf/jpg (skan dokumentu).
 • Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Gminy Łanięta posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • możliwość używania skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się̨ po elementach strony internetowej
  HOME – przejście do początku strony
  END – przejście do końca strony
  PAGE DOWN – przejście jeden ekran w dół strony
  PAGE UP – przejście jeden ekran w górę strony
  ENTER – przejście do aktywnej treści

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
https://validator.utilitia.pl/analysis/5f8aaa0ebd1983650300011f
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 31.03.2022r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Urząd Gminy Łanięta
Łanięta 16
99-306 Łanięta
Tel.: +48 (24) 356-74-00
E-mail: sekretariat@gminalanieta.pl
Strona internetowa: https://gminalanieta.pl/

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Szczęsna, adres poczty elektronicznej: ewelina.szczesna@gminalanieta.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (24) 356-74-00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Łanięta, Łanięta 16, 99-306 Łanięta.
Urząd Gminy Łanięta mieści się na parterze w budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przed wejściem głównym usytuowany jest stopień, nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Toaleta znajduje się na I piętrze wewnątrz budynku, nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach nie ma barierek. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Urzędzie nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem Urzędu Gminy nie ma wydzielonych, oznakowanych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Urząd Gminy Łanięta nie udostępnia funkcji tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.