Zainteresowane osoby mogą pisemnie zgłaszać planowaną powierzchnię uprawy maku i konopi włóknistych na 2022 r. do Urzędu Gminy Łanięta (pokój nr 4) do dnia 29 września 2021 r.

Zgodnie z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050), który nakłada na Sejmik Województwa Łódzkiego coroczne określenie w formie uchwały ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, Wójt Gminy Łanięta zwraca się z prośbą do zainteresowanych osób o pisemne zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych do Urzędu Gminy Łanięta (pokój nr 4) do dnia 29 września 2021 r., w celu przekazania informacji do Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o wielkości planowanej powierzchni dopuszczonej do uprawy maku niskomorfinowego oraz konopi włóknistych w 2022 roku na terenie gminy Łanięta.

W powyższym zgłoszeniu należy określić:

  • imię i nazwisko / nazwę podmiotu zgłaszającego,
  • miejsce zamieszkania / adres siedziby zgłaszającego,
  • powierzchnię uprawy w hektarach.

Jednym z warunków wydania zezwolenia na uprawę maku czy konopi włóknistych przez Wójta Gminy Łanięta jest ujęcie planowanej powierzchni (ha) i rejonizacji (gmina) upraw w Uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego, na rok którego dotyczy uchwała. Nie zgłoszenie powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych do dnia 29 września 2021 r. w Urzędzie Gminy Łanięta będzie skutkowało odmową wydania zezwolenia na jego uprawę w przyszłym roku. Ponadto informuje się, że kto uprawia mak i konopie bez zezwolenia wymaganego prawem podlega odpowiedzialności karnej.

UWAGA: zgłoszenie zamiaru założenia uprawy maku lub konopi włóknistych nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę tych roślin, a tym samym nie jest tożsame z wydaniem decyzji zezwalającej na uprawę.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje Wójt Gminy Łanięta na wniosek zawierający:

1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;

3) oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki);

4) oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ww. ustawy za:

    • nielegalną uprawę maku, konopi lub krzewu koki,
    • nielegalną uprawę maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych,
    • przywłaszczenie lub kradzież z włamaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka lub słomy makowej.

5) w przypadku samodzielnego przetwarzania maku lub konopi włóknistych z własnych  upraw,  dołącza  się  zobowiązanie  do przetworzenia maku lub konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3, który mówi, że:

a) uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa,

b) uprawa makub niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa,

c) uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa,

d) uprawa konopi innych niż wymienione w ust. 3 jest zabroniona.

6) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych – 30 zł, zgodnie z częścią III kol. 3 pkt 29 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).

Na podstawie art. 46 ww. ustawy uprawa maku lub konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku.