Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

Łanięta, 02.08.2022 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 1/2022

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaniętach
ogłasza  nabór na  stanowisko  pracownika socjalnego

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaniętach

Wymiar etatu:  pełny wymiar czasu pracy (1 etat)

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony/próbny

Miejsce pracy:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaniętach
WYMAGANIA WARUNKUJĄCE DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NABORZE:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), tj. spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

1)posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

 1. Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu ustaw:
 • o pomocy społecznej,
 • kodeksu postępowania administracyjnego,
 • o ochronie zdrowia psychicznego,
 • o przeciwdziałaniu przemocy,
 • innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Umiejętność  obsługi komputera na poziomie dobrym.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Umiejętność skutecznej komunikacji, kreatywność.
 4. Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy własnej.
 5. Preferowane prawo jazdy kat. B.
 6. Samodzielność, sumienność, obowiązkowość

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

 1. Praca socjalna oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny.
 2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
 3. Udzielenie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej: skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
 4. Opracowywanie indywidualnych planów pomocy i projektów socjalnych.
 5. Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych.
 6. Występowanie o świadczenia pomocy w ramach obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób ubiegających się o przyznanie pomocy społecznej.
 7. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 8. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
 9. Współpraca i współdziałanie na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz  osobami fizycznymi i prawnymi, w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych zjawisk społecznych, w tym ubóstwa.
 10. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia mieszkańców.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

4 Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 1. Podpisane pisemne oświadczenia:
 2. a) o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania  w pełni z praw publicznych,
 3. b) oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa  popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe i że nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 4. c) oświadczenie kandydata o niekaralności,
 5. d) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

Wszystkie dokumenty i oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 1. Zgoda o treści: Na podstawie art. 16 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaniętach w celu wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko pracownik socjalny.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaniętach, Łanięta 15 F, 99-306 Łanięta w zamkniętej kopercie            z dopiskiem: „dotyczy naboru na pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaniętach” , w terminie do dnia 30.08.2022 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 791 984 499

Dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny. Złożonych dokumentów aplikacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie zwraca. Dokumenty aplikacyjne niewykorzystane zostaną zniszczone. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. Urz. UE L 119, str. 1, ze zm.) informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaniętach reprezentowany przez Kierownika, z siedzibą w: Łanięta 15F, 99-306 Łanięta.
  Kontakt z administratorem: gopslanieta1@op.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się
  w sprawie ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor@kiodo.pl.
 3. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia.
 4. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy, wykonania obowiązków prawnych (podstawa prawna- głównie Kodeks pracy), jakie ciążą na pracodawcy, a także dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami.
 6. Podstawą prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 7. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą;
 8. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy o pracę oraz innych zawartych z Państwem umów;
 9. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących (prowadzenie akt pracowniczych oraz ich archiwizacja, ewidencjonowanie czasu pracy, prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych;
 10. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających
  z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.
 11. Jeżeli wskutek współpracy będziemy zmuszeni przetwarzać Państwa dane wrażliwe, takie jak dane dotyczące zdrowia, to podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. b RODO, tj. przetwarzanie może być konieczne do wykonania ciążących na nas obowiązków oraz praw wynikających z prawa pracy, takich jak dokumentacja zwolnień lekarskich, dokumentacja BHP. Jednocześnie zapewniamy, że nie przetwarzamy żadnych danych osobowych, w szczególności danych wrażliwych, jeżeli nie jesteśmy do tego zmuszeni.
 12. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres uzasadniony realizacją celu zgodnie z właściwym dla niego terminem archiwizacji.
 13. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie zawartych z nami umów – firmy informatyczne, kurierskie, księgowe itp.
 14. W ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.
 15. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do realizacji łączącej nas umowy.
 16. Obecnie nie zamierzamy przekazywać Państwa danych do państw trzecich.

Zapoznałam/-em się z treścią Klauzuli informacyjnej dla pracowników.

 

………………………………………………………………………………
podpis pracownika