Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach

Zarządzenie Nr 29.22 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łanietach-1

Zarządzenie 29/22

Wójta Gminy Łanięta

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), oraz art. 63 ust. 1 i ust. 10 ustawy
z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082z późn. zm.), oraz § 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

  • 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach.
  • 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Łanięta, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łanięta, na stronie BIP Urzędu Gminy Łanięta, w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Łodzi.
  • 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łanięta.
  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pieczątka Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny

 

Więcej informacji w poniższych linkach:

Zarządzenie Nr 29.22 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach

Ogłoszenie o konkursie